Algemene voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Voorwaarden = de Algemene Voorwaarden van Treebusch Management BV, gevestigd te (2721 DM) Zoetermeer aan de Scheldestroom 37.
 2. Balieverkoop = alle voorverkooppunten die optreden als agentschap in naam van Treebusch Management BV waarbij tickets verkocht worden voor Evenementen.
 3. Commissionair = tussenpersoon die in eigen naam overeenkomsten sluit, maar voor rekening en risico van een opdrachtgever (de principaal).
 4. Evenement = de publieke of besloten gebeurtenis waarbij een voorstelling van artistieke en / of sportieve aard wordt opgevoerd.
 5. Angie With Love = Treebusch Management BV, de partij waarmee de klant een overeenkomst aangaat.
 6. Klant/ Cliënt = de natuurlijke of rechtspersoon die met Angie With Love een overeenkomst aangaat.
 7. Locatie = de plaats waar het evenement wordt gehouden.
 8. Locatiehouder = de houder of exploitant van een Locatie.
 9. Overeenkomst = de overeenkomst tussen de klant en Treebusch Management BV met betrekking tot koop en aflevering van tickets.
 10. Partijen = Treebusch Management BV en de klant gezamenlijk.
 11. Reserveringsnummer / Ordernummer = een nummer dat gekoppeld wordt aan een klant / reservering.
 12. Ticket = het toegangsbewijs voor een evenement.
 13. Website van Treebusch Management BV = www.leonards4.sg-host.com
I. Algemeen
 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Partijen, ongeacht de wijze waarop de Overeenkomst wordt gesloten.
 2. Op deze Overeenkomst zijn tevens van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Organisator, alsmede de Algemene Voorwaarden van de Locatiehouder. Gebruik van het Ticket impliceert aanvaarding van de algemene voorwaarden van Treebusch Management BV, Organisator en Locatiehouder zoals op hun respectievelijke websites vermeld.
 3. Bij strijdigheid tussen de bepalingen in de Algemene Voorwaarden van Treebusch Management BV, Organisator of Locatiehouder prevaleren de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden van Treebusch Management BV.
 4. Afschriften van de Algemene Voorwaarden van Treebusch Management BV, van de Organisator en / of van de Locaties zijn op schriftelijke aanvraag bij respectievelijk Treebusch Management BV, de Organisator en de Locatiehouder verkrijgbaar. Deze zullen op het eerste verzoek van de Cliënt worden toegezonden.
 5. Ingevolge artikel 7:46i van het Burgerlijk Wetboek zijn de informatieverplichtingen van artikel 7:46c en de afkoelingsperiode van artikel 7:46d niet van toepassing op de Overeenkomst.

 

 

II. Informatie, Speciale wensen, Kortingsacties en Kosten

 1. Alle informatie over een Evenement en de beschikbaarheid van Tickets, die door Treebusch Management BV aan de Cliënt wordt verstrekt, wordt te allen tijde vrijblijvend en zonder dat daaraan rechten kunnen worden verleend verstrekt.
 2. Indien de Cliënt met betrekking tot zijn reservering voor Tickets speciale wensen heeft kan de reservering alleen telefonisch plaatsvinden en dient Cliënt op dat moment de speciale wensen kenbaar te maken. Speciale plaatsen voor bijvoorbeeld rolstoelen c.q. minder validen en / of begeleiding door honden zijn te allen tijden alleen verkrijgbaar op basis van beschikbaarheid.
 3. Indien de Cliënt met betrekking tot zijn reservering voor tickets een beroep doet op een kortingsactie in welke vorm dan ook dan kan de reservering alleen telefonisch plaatsvinden, tenzij in uitingen rond de desbetreffende actie nadrukkelijk is aangegeven dat reserveren op een andere wijze mogelijk is. De Cliënt dient bij aanvang van het reserveren duidelijk aan te geven dat hij/zij gebruik wenst te maken van een bepaalde kortingsactie.
 4. Bij het maken van een reservering brengt Treebusch Management BV aan Cliënt kosten in rekening voor de verleende diensten.

 

III. Manieren van betalen

De volgende manieren van betalen zijn mogelijk:

 1. bij balieverkoop: betaalmiddelen die door het betreffende agentschap worden geaccepteerd (in de regel contant geld, creditcard en pinpas)
 2. bij telefonisch reserveren: bankbetaling
 3. bij reserveren via de website van AngieWithLove.com: iDeal

 

IV. Totstandkoming van de Overeenkomst

Wijze van totstandkoming van de Overeenkomst bij betaling:

 1. Indien er sprake is van een betaling naar aanleiding van een boeking via de website van AngieWithLove.com, komt de overeenkomst tot definitief tot stand indien en zodra (1) Treebusch Management BV (autorisatie van) de betaling van de Cliënt heeft ontvangen en (2) Treebusch Management BV de Cliënt schriftelijk uitdrukkelijk heeft bevestigd dat de Overeenkomst tot stand is gekomen. De enkele ontvangst door Treebusch Management BV van (autorisatie van) de betaling van de Cliënt is dus niet voldoende.
 2. Indien er sprake is van een betaling naar aanleiding van een telefonische boeking bij Treebusch Management BV, komt de overeenkomst tot stand, wordt definitief indien en zodra Treebusch Management BV (autorisatie van) de betaling van de Cliënt is ontvangen. In dit geval volgt geen uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging dat de overeenkomst tot stand is gekomen.
 3. Indien er sprake is van een betaling naar aanleiding van een balieverkoop komt er met het overdragen van de tickets aan de klant een overeenkomst tussen de klant en Treebusch Management BV tot stand. Deze overeenkomst betreft een koopovereenkomst voor het betreffende ticket.
 4. Zolang geen overeenkomst tot stand is gekomen, geldt enig handelen van de Cliënt slechts als een aanbod van de Cliënt.
 5. Indien Treebusch Management BV geen autorisatie van de betaling door de Cliënt ontvangt dan ontvangt de Cliënt bericht van het mislukken van de transactie en van het niet tot stand komen van een Overeenkomst. Aan het uitblijven van een dergelijk bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

 

V. Tickets en prijzen

 1. De door Treebusch Management BV geleverde Tickets zijn en blijven eigendom van Treebusch Management BV of een Organisator en worden door Treebusch Management BV aan de klant geleverd onder de voorwaarde dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisator en / of Treebusch Management BV niet is toegestaan:
  1. de Tickets te verkopen aan derden danwel de Tickets op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken;
  2. de Tickets in commerciële uitingen, op welke wijze dan ook, aan te bieden danwel op andere wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen
 2. indien de onder V1,1 of V1.2 genoemde situatie zich voordoet zal Treebusch Management BV en / of Organisator de Tickets ongeldig maken; houders van die Tickets zal de toegang tot het evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.
 3. Treebusch Management BV en / of Organisator kunnen de Cliënt bovendien een nader te bepalen boete opleggen.
 4. Alleen de houder van het Ticket die het Ticket als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang.
 5. Treebusch Management BV en / of Organisator behouden zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren Tickets. Reserveringen die dit maximum te boven gaan zullen aangepast worden / ongedaan gemaakt worden voor de teveel (boven het maximum) gereserveerde kaarten.
 6. De prijzen voor Tickets kunnen hoger liggen dan de door Treebusch Management BV op de Tickets geprinte prijzen in verband met mogelijke bijkomende kosten voor bijvoorbeeld reservering, betaling en / of bezorging. De wettelijke BTW tarieven zijn van toepassing en in de prijs inbegrepen. De totaalprijs van de bestelling inclusief alle kosten dient na het sluiten van de overeenkomst direct te worden betaald.
 7. Bij een bestelling via internet worden additionele reserveringskosten berekend die per Evenement kunnen verschillen. Alle kosten worden bij de bestelling getoond. Er worden geen andere kosten berekend dan de getoonde kosten.
 8. Indien de Tickets niet via email bevestiging kunnen worden verstrekt, dan streeft Treebusch Management BV er naar binnen 10 dagen na ontvangst van de volledige betaling de Tickets aan de Cliënt te versturen. Indien de Tickets door de Cliënt niet binnen 10 dagen na de volledige betaling zijn ontvangen, dan dient de Cliënt schriftelijk (per brief, fax of e-mail) contact op te nemen met Treebusch Management BV. Na het verstrijken van de genoemde periode gaat Treebusch Management BV ervan uit dat de Cliënt de Tickets in goede orde heeft ontvangen.
 9. Na ontvangst van de bestelde Tickets dienen deze door de Cliënt te worden gecontroleerd. Indien sprake zou zijn van een foute levering, bijvoorbeeld in het geval van foutief geprinte kaarten (verkeerde prijs- / plaats categorie of verkeerd evenement) ontvangt de Cliënt op eerste schriftelijk verzoek en zonder bijkomende kosten een nieuwe levering, op voorwaarde dat de Cliënt de reeds geleverde kaarten aan Treebusch Management BV retourneert. Een dergelijk verzoek dient de relevante gegevens en redenen te bevatten. Als de klant binnen zeven dagen voor aanvang van het evenement Treebusch Management BV niet schriftelijk heeft geïnformeerd, kan Treebusch Management BV besluiten de Tickets niet om te ruilen.

 

VI. Aansprakelijkheid

 1. Wanneer Treebusch Management BV tickets verkoopt voor evenementen die niet door Treebusch Management BV, maar door anderen worden georganiseerd, is Treebusch Management BV jegens de klant niet aansprakelijk en verleent Treebusch Management BV geen garantie voor het succesvol of zonder gebreken realiseren van het betreffende evenement en / of op de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement en de gang van zaken in en of rond de Locatie. Aanspraken van de klant bestaan in dit opzicht slechts in relatie tot de organisator, niet jegens Treebusch Management BV. De naam van de betreffende organisator wordt u op verzoek vóór het sluiten van de overeenkomst door het betreffende agentschap meegedeeld en staat veelal op het ticket gedrukt. De aanspraken van de klant jegens de organisator uit hoofde van een niet succesvolle of gebrekkige realisatie van een evenement blijken uit het ticket, de Algemene Voorwaarden van de betreffende organisator en de wettelijke voorschriften. De uitsluiting van onze aansprakelijkheid op grond van dit eerste lid is niet van toepassing, indien wij verzuimen om de klant, na een verzoek hiertoe door de klant, op de hoogte te stellen van de naam van de organisator. Hierbij wordt de klant erop gewezen dat bij deelname aan een evenement de Algemene Voorwaarden van de betreffende organisator in acht dienen te worden genomen.
 2. Indien en voor zover het Evenement door de Organisator danwel de Locatiehouder wordt geannuleerd, zal Treebusch Management BV aan de Cliënt nooit meer vergoeden dan de ticketprijs, voor zover deze aantoonbaar is voldaan aan Treebusch Management BV. Niet vergoed worden de eventuele extra kosten die de Cliënt heeft betaald voor de diensten van Treebusch Management BV. Treebusch Management BV aanvaardt in zodanig geval nimmer aansprakelijkheid voor eventuele direct of indirect gemaakte (on) kosten en / of uitgaven en / of enige andere schade die de Cliënt mocht lijden.
 3. Indien en voor zover Treebusch Management BV het door de Cliënt betaalde bedrag ter zake de levering van Tickets heeft overgemaakt aan de Organisator van het Evenement en deze laatste in geval van annulering van het Evenement niet bereid c.q. niet in staat is het betreffende bedrag aan Treebusch Management BV te restitueren is Treebusch Management BV niet langer gehouden tot restitutie van het door de Cliënt aan Treebusch Management BV betaalde bedrag.
 4. Treebusch Management BV kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt door de Cliënt voorafgaand, tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement of de Locatie.
 5. Indien en voor zover Treebusch Management BV ten gevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Cliënt kan voldoen, kan de Cliënt daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen.
 6. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, overlijden van een of meer leden van het Koninklijk Huis, ernstige calamiteiten, brand, stakingen, falen van en schade aan apparatuur en apparatuur van besturingssystemen, stremming/staking van vervoer, overstroming, uitsluitingen en sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnen- als in buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de Overeenkomst redelijkerwijze niet meer van Treebusch Management BV verlangd kan worden.
 7. Treebusch Management BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies van Tickets door de Cliënt door welke oorzaak dan ook. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Ticket.
 8. Treebusch Management BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koop en levering van Tickets die niet plaatsvinden bij Treebusch Management BV; Treebusch Management BV aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor Overeenkomsten die, al dan niet op verzoek van de Cliënt, niet geheel worden afgewikkeld door Treebusch Management BV en waarbij een derde partij, zoals een kassa op de Locatie, al dan niet rechtstreeks betrokken is.
 9. Met betrekking tot de aanspraken van de klant wegens een niet succesvolle of gebrekkige realisatie van het evenement blijft het bij het gestelde in lid 1; dergelijke aanspraken richten zich slechts op de organisator. Voor de wettelijke aansprakelijkheid van Treebusch Management BV uit hoofde van de koopovereenkomst voor de tickets met de klant (koper van het ticket) geldt verder het volgende:
  1. bij een niet-nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst die slechts gebaseerd is op gewone nalatigheid en niet leidt tot schending van leven, lichaam of gezondheid, is de aansprakelijkheid van Treebusch Management BV beperkt tot de vergoeding van de schade die voorspelbaar is en typisch voor het soort overeenkomst. Wezenlijke verplichtingen zijn alle verplichtingen waaraan moet worden voldaan om de nakoming van de overeenkomst op regelmatige wijze eerst mogelijk te maken.
  2. behalve in de lid a genoemde gevallen is Treebusch Management BV niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door gewone nalatigheid.
 10. Voor zover de aansprakelijkheid van Treebusch Management BV uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van de ondergeschikten en / of hulppersonen van Treebusch Management BV.

 

VII. Gedragsregels Organisator / Locatie

 1. De Cliënt zal zich te allen tijde dienen te houden aan de door de Organisator en de Locatiehouder geldende gedragsregels met betrekking tot het Evenement waarvoor Treebusch Management BV de Tickets levert.
 2. De Organisator, Locatiehouder, het beveiligingspersoneel en / of de politie zijn gerechtigd de Cliënt voorafgaand aan het Evenement te fouilleren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in beslag te nemen, nadat daarvoor toestemming is verleend of indien sprake is van een verdenking in de zin van artikel 27 van het Wetboek van Strafvordering. Wanneer de gevraagde toestemming niet wordt verleend, hebben de Organisator, het beveiligingspersoneel en / of de politie het recht betrokkene de toegang te weigeren. In beslag genomen voorwerpen worden na afloop van het Evenement aan de eigenaar teruggegeven, tenzij sprake is van wettelijk verboden voorwerpen.
 3. De Organisator en de Locatiehouder behouden zich te allen tijde het recht voor om bezoekers die na aanvang van het Evenement arriveren de toegang tot de Locatie te ontzeggen.
 4. De Organisator en de Locatiehouder behouden zich te allen tijde het recht voor om van het Evenement beeld- en / of geluidsopnamen te (laten) maken. De Cliënt verklaart zich bekend en akkoord met het voorgaande en doet nu reeds voor alsdan afstand van het recht zich te verzetten tegen gebruikmaking van zijn portret / gelijkenis in het kader van de openbaarmaking en verveelvoudiging van genoemde opnamen.

 

VIII. Privacy

 1. Treebusch Management BV verwerkt de persoonsgegevens van de Cliënt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De gegevens zullen door Treebusch Management BV in een automatisch systeem verzameld, verwerkt en gebruikt worden voor het toelichten, vormgeven of wijzigen van de Overeenkomst in de mate waarin dit nodig is. Hieronder vallen alle vormen van verwerking voor commerciële doeleinden, waaronder ook verwerking voor direct marketing doeleinden. Deze verwerkingen worden ook door derde partijen uitgevoerd. Door het aangaan van een Overeenkomst geeft de Cliënt ondubbelzinnige toestemming aan Treebusch Management BV voor de verwerking van de gegevens, als omschreven in artikel VI.a. De Cliënt heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking voor commerciële doeleinden en direct marketing doeleinden. Op het eerste verzoek van de Cliënt zal Treebusch Management BV deze wijze van verwerking direct beëindigen. Treebusch Management BV heeft de wijze waarop zij gegevens verwerkt, neergelegd in een Privacy Verklaring, die is te bekijken op de website van Treebusch Management BV.

 

IX. Beëindiging van de Overeenkomst en aanvullende bepalingen

 1. De Cliënt kan de Overeenkomst nimmer ontbinden en / of opzeggen.
 2. Indien enig artikel in deze Algemene Voorwaarden of enig onderdeel van de Overeenkomst te eniger tijd geheel of gedeeltelijk nietig mocht zijn, danwel vernietigd mocht worden, dan blijven de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst voor het overige in stand. Partijen zullen dan voor de nietige c.q. vernietigde passage een nadere overeenkomst sluiten die de bedoelingen die Partijen met de Overeenkomst en de onderhavige Algemene Voorwaarden hadden, het dichtst benadert.
 3. Aanvullingen of wijzigingen van de Overeenkomst c.q. deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden.
 4. Eventuele klachten van de Cliënt naar aanleiding van de door Treebusch Management BV geleverde diensten dienen schriftelijk gemeld te worden aan Treebusch Management BV, die zal zorg dragen voor de afhandeling binnen een redelijke termijn van maximaal acht weken na datum ontvangst.
 5. Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst en /of deze Algemene Voorwaarden mochten ontstaan tussen Treebusch Management BV en de Cliënt die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die op het grondgebied van Nederland woont danwel een Cliënt die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en in Nederland is gevestigd, worden beheerst door Nederlands recht en zullen worden gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, danwel naar keuze van Treebusch Management BV, door een andere bevoegde rechter.
 6. Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst en / of deze Algemene Voorwaarden mochten ontstaan tussen Treebusch Management BV en een Cliënt die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en niet in Nederland is gevestigd, of een Cliënt die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en niet op het grondgebied van Nederland woont, worden beheerst door Nederlands recht en zullen worden gebracht voor de bevoegde rechter te Amsterdam, danwel naar keuze van Treebusch Management BV, door een andere bevoegde rechter.